top of page
 • Yazarın fotoğrafıNilay Ateşoğulları

Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na Açık Mektup: Yeni Nesil Çözüm Önerilerim

Sayın Genel Başkanım,


Türkiye ekonomisi son yıllarda ciddi sorunlar yaşamaktadır. İşsizlik oranları yükseliyor, enflasyon seviyeleri artıyor ve halkın satın alma gücü düşüyor. Ben de bu mektupla, size Türkiye'nin sorunlarına dair yeni nesil çözüm önerilerimi sunmak istiyorum.

Türkiye'nin Ekonomik Geleceği İçin Çözüm Önerilerim
 1. Girişimciliğin desteklenmesi: Dünya genelinde birçok ülke, girişimciliği teşvik etmek amacıyla çeşitli önlemler alıyor. Örneğin, Singapur hükümeti genç girişimcileri destekleyen birçok program uyguluyor. Türkiye de benzer bir şekilde, girişimcilere yönelik teşvikler sunarak işletmelerin kurulmasını ve büyümesini sağlayabilir.

 2. Dijitalleşmeye yatırım yapılması: Dünya genelinde dijitalleşme, birçok sektörde hızlı bir şekilde yayılıyor. Bu durum Türkiye için de geçerli. Dijitalleşmeye yatırım yaparak, işletmelerin daha verimli çalışmasını sağlayabilir ve rekabet gücünü artırabiliriz.

 3. İhracatın artırılması: Türkiye, ihracata dayalı bir ekonomiye sahip. İhracatın artırılması, ekonomimizin güçlenmesi için önemlidir. Özellikle, dünya genelinde büyüyen pazarlara yönelerek, ihracatımızı artırabiliriz.

 4. Yerli üretimin teşvik edilmesi: Yerli üretim, ekonomik büyüme için önemli bir faktördür. Ülkemizde de yerli üretimi teşvik ederek, dışa bağımlılığı azaltabiliriz. Bu kapsamda, yerli üreticilere vergi muafiyeti veya vergi indirimi gibi teşvikler sağlanabilir.

 5. Tarım sektörünün desteklenmesi: Türkiye'nin tarım sektörü, ekonomik büyüme için önemli bir potansiyele sahiptir. Tarım sektörünün desteklenmesiyle, hem istihdam hem de ekonomik büyüme sağlanabilir. Örneğin, Hindistan hükümeti, tarım sektörüne yönelik çeşitli programlar uygulayarak bu sektörün büyümesine katkıda bulunuyor.

 6. İşbirliğine dayalı üretim modelleri: Geleneksel üretim modelleri yerine, kooperatifler veya işbirliği ağı oluşturan küçük işletmeler gibi işbirliğine dayalı modellerin teşvik edilmesi, üretim maliyetlerinin azaltılması ve kaliteli ürünlerin ortaya çıkması için önemlidir. Örneğin, İtalya'da Emilia-Romagna bölgesindeki kooperatif işletmeler, başarılı bir işbirliği modeli örneği olarak gösterilebilir.

 7. Verimlilik artışı için dijital teknolojilerin kullanımı: Dijital teknolojilerin üretim süreçlerine entegre edilmesi, verimliliğin artırılmasına ve daha rekabetçi bir ekonomik yapıya geçiş yapılmasına yardımcı olabilir. Örneğin, Singapur'da dijital teknolojilerin yaygın kullanımı, ekonominin gelişimine büyük katkı sağlamıştır.

 8. Sürdürülebilirlik odaklı üretim ve tüketim: Çevre dostu ve sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin teşvik edilmesi, hem doğal kaynakların korunmasına hem de yeni iş olanaklarının yaratılmasına katkı sağlayabilir. Örneğin, Danimarka'da rüzgar enerjisi sektörü, sürdürülebilir bir ekonomi modeli olarak başarılı bir örnek olarak gösterilebilir.

 9. İhracata dayalı büyüme stratejisi: Türkiye'nin ihracata dayalı bir büyüme stratejisi benimsemesi, uluslararası piyasalarda daha rekabetçi hale gelmesine ve ihracat potansiyelini artırmasına yardımcı olabilir. Örneğin, Güney Kore'nin ihracata dayalı ekonomik modeli, ülkenin yüksek teknoloji ürünlerinde dünya lideri olmasını sağlamıştır.

 10. Yerel kalkınmaya odaklanmak: Yerel kalkınma projelerinin teşvik edilmesi, bölgesel farklılıkların giderilmesine ve ekonomik kalkınmanın daha dengeli bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlayabilir. Örneğin, Brezilya'nın Porto Alegre kenti, yerel katılımı artıran bütçe planlama süreciyle ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmenin örnek bir modeli olarak gösterilebilir.

 11. Sürdürülebilir ve yeşil ekonomiye geçiş yapılmalıdır. Çevre dostu teknolojilerin kullanımı artırılmalı, atık yönetimi ve geri dönüşüm gibi uygulamalar teşvik edilmelidir. Dünya genelinde örnekleri bulunan “yeşil şehir” projeleri hayata geçirilmelidir.

 12. Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, dijital dönüşümü hızlandırmak ve dijital ekonomiyi desteklemek gerekmektedir. Girişimcilere ve teknoloji şirketlerine yönelik destek programları oluşturulmalı, yenilikçi projeler teşvik edilmelidir. Dijital alt yapı ve internet erişimindeki eksiklikler giderilmelidir.

 13. İnsan sermayesi ve eğitim yatırımları artırılmalıdır. Eğitim sistemi çağın gereksinimlerine uygun hale getirilmeli, STEM alanlarına öncelik verilmelidir. Özellikle kadınların eğitimine ve iş hayatına katılımı teşvik edilmelidir. Meslek edindirme programları ve staj imkanları genişletilmelidir.

 14. Küçük ve orta ölçekli işletmeler desteklenmelidir. Finansman imkanları sağlanarak, girişimcilerin iş kurmaları teşvik edilmelidir. KOBİ’lerin üretim kapasitelerinin artırılması ve ihracat olanaklarının genişletilmesi hedeflenmelidir.

 15. Sosyal adaleti sağlamak için vergi sistemi adil hale getirilmeli ve vergi kaçakçılığı ile mücadele edilmelidir. Gelir dağılımı adaletli hale getirilmeli, yoksullukla mücadele edilmelidir. Toplumsal refah ve kalkınma için tüm kesimlerin katılımını sağlayacak politikalar geliştirilmelidir.

Dünyada ekonomisi gelişen bazı ülkelerin son yıllarda attığı hamlelerden örnekler;

 1. Çin: Çin, son yıllarda teknolojik yenilikler ve sanayi dönüşümüne büyük yatırımlar yaparak ekonomisini büyütmeye devam ediyor. Ayrıca, Çin hükümeti, yoksullukla mücadele, eğitim, sağlık, çevre koruma ve diğer alanlarda geniş kapsamlı sosyal programlar başlatarak toplumsal refahı artırmayı hedefliyor.

 2. Hindistan: Hindistan, son yıllarda yüksek teknoloji, biyoteknoloji ve diğer ileri teknolojilere odaklanarak ekonomisini güçlendirmek için önemli adımlar attı. Ayrıca, ülkede gelişmiş altyapı projelerine yatırım yapılarak iş imkanları yaratılmaya çalışılmaktadır.

 3. Brezilya: Brezilya, son yıllarda tarım, turizm, enerji, havacılık, finans ve diğer sektörlerde yatırımlar yaparak ekonomisini büyütmeye çalışıyor. Ayrıca, Brezilya hükümeti, geniş kapsamlı sosyal programlar başlatarak yoksullukla mücadele ve toplumsal refahı artırmayı hedefliyor.

 4. Güney Kore: Güney Kore, son yıllarda yüksek teknoloji, eğitim ve sağlık sektörlerinde yatırımlar yaparak ekonomisini güçlendirmeye devam ediyor. Ayrıca, Güney Kore hükümeti, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılarak çevre koruma çalışmalarını da desteklemektedir.

 5. Polonya: Polonya, son yıllarda sanayi, enerji, turizm, bilgi teknolojileri ve diğer sektörlerde yatırımlar yaparak ekonomisini büyütmeye çalışıyor. Ayrıca, Polonya hükümeti, işletmelerin büyümesini desteklemek ve işsizliği azaltmak için yeni teşvikler ve destekler sunmaktadır.

Bu örnekler, ülkelerin ekonomik büyümelerinde ve kalkınmalarında atılan adımların birkaç örneğidir. Bu ülkeler, teknolojik yeniliklere, sanayi dönüşümüne, yatırımlara ve sosyal programlara odaklanarak ekonomilerini güçlendirmek için önemli adımlar atmışlardır. Türkiye'nin de benzer adımları atarak ekonomik sorunlarını çözmesi ve ekonomisini güçlendirmesi mümkündür.


Avrupa Birliği, ekonomik kalkınma ve refah artışı için birçok politika ve program uygulamaktadır. Bunlar arasında:


 1. Yatırım ve İstihdam Teşviki: AB, istihdamı artırmak ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek için birçok teşvik ve yatırım programı yürütmektedir. Örneğin, Avrupa Yatırım Bankası, KOBİ'lere finansman sağlamak için programlar yürütmektedir.

 2. Teknolojik Yenilikler: AB, teknolojik yeniliklerin ekonomik büyümeye katkısını önemsemektedir. Bu nedenle, çeşitli programlar ve fonlarla araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemektedir.

 3. Eğitim ve Beceri Geliştirme: AB, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun eğitim ve beceri geliştirme programları yürütmektedir. Bu programlar, gençlerin iş bulma şansını artırarak, işgücü piyasasındaki talebe uygun beceriler kazanmalarına yardımcı olur.

 4. Sosyal Refah Politikaları: AB, sosyal refah politikaları yoluyla yoksullukla mücadele etmekte ve gelir eşitsizliğini azaltmaktadır. Örneğin, AB, düşük gelirli ailelere çocuk bakımı hizmetleri, ücretsiz eğitim ve sağlık hizmetleri sunmaktadır.

 5. Sürdürülebilir Kalkınma: AB, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için birçok program uygulamaktadır. Bu programlar, çevresel sorunlarla mücadele etmek, enerji verimliliğini artırmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak gibi hedefleri içerir.

Türkiye'de benzer hamleler uygulanabilir. Örneğin, Türkiye'nin işsizlik sorununa çözüm olacak yatırım programları, teknolojik yeniliklerin desteklenmesi, eğitim ve beceri geliştirme programları, sosyal refah politikaları ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu politikalar yürütülebilir. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin kendi özel koşullarına uygun politikalar geliştirmesi, ülkenin ihtiyaçlarını ve potansiyelini göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Türkiye'de ki dış borç nasıl kapatılır?

2021 yılı sonunda Türkiye'nin brüt dış borcu 457.6 milyar dolar ve net dış borcu 332.3 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Dış borcumuzun büyük bir kısmı özel sektör şirketlerinin borçlarından oluşmaktadır. Dış borcun kapatılması için;

 1. İhracatın Artırılması: Türkiye, dış borcunu ödemek için daha fazla döviz kazanmak zorundadır. İhracatın artırılması, döviz girdisini artırarak borçların ödenmesinde yardımcı olabilir.

 2. Yabancı Yatırımların Artırılması: Türkiye'ye yabancı yatırımların artırılması, döviz girdisini artırarak dış borcun azaltılmasına yardımcı olabilir.

 3. Ekonomik Reformların Uygulanması: Ekonomik reformlar, Türkiye'nin ekonomisini güçlendirecek ve yatırımcıların güvenini kazanarak yabancı yatırımların artmasına ve ihracatın artırılmasına yardımcı olabilir.

 4. Borçların Yeniden Yapılandırılması: Türkiye, dış borçlarının yeniden yapılandırılması için müzakereler yapabilir ve bu şekilde borçlarını ödeme süresini uzatabilir veya faiz oranlarını düşürebilir.

 5. Gelir Düzeyinin Artırılması: Türkiye, gelir düzeyini artırarak iç tüketimi artırabilir ve ekonomik büyümeyi sağlayarak dış borçların azaltılmasına yardımcı olabilir.

 6. Devletin Tasarruf Politikaları: Türkiye hükümeti, tasarruf politikaları uygulayarak bütçe açıklarını azaltabilir ve dış borçların azaltılmasına yardımcı olabilir.

Yukarıdaki önerilerim, Türkiye'nin dış borcunu azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak, her bir önerinin uygulanması için uzun vadeli bir planlama, politika kararları ve çaba gerekmektedir.


Dünya'da dış borcunu azaltan ülkelerden bazıları şunlardır:

 1. Brezilya: Brezilya, IMF ile yaptığı anlaşma sonrasında, kamu harcamalarını azaltarak dış borcunu azaltmaya odaklandı. Ayrıca, yüksek enflasyonu kontrol altına almak için para birimini sabitlemek amacıyla, Para Politikası Komitesi'ni kurdu.

 2. Güney Kore: Güney Kore, dış borcunu azaltmak için başarılı bir endüstriyel dönüşüm süreci geçirdi. Yüksek teknolojiye dayalı ihracatı artırmak için Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yatırım yaptı.

 3. Meksika: Meksika, dış borcunu azaltmak için vergi reformları, emeklilik reformları ve bütçe disiplini gibi tedbirler aldı. Ayrıca, ticaret anlaşmaları aracılığıyla ihracatını artırdı ve turizm sektörünü geliştirdi.

 4. Polonya: Polonya, kamu harcamalarını azaltarak ve özelleştirme programları uygulayarak dış borcunu azaltmaya odaklandı. Ayrıca, yabancı yatırımları çekmek için yatırım teşvikleri sağladı.

Bu ülkeler, dış borçlarını azaltmak için farklı politika ve projeler uyguladılar. Örneğin, Brezilya ve Güney Kore teknoloji odaklı ihracatlarını artırırken, Meksika turizm sektörünü geliştirdi. Polonya ise özelleştirme programları uygulayarak kamu harcamalarını azalttı. Türkiye'nin dış borcunu azaltmak için bu ülkelerden farklı politika ve projeler uygulaması gerekebilir. Bunlar arasında, vergi reformları, özelleştirme programları, yatırım teşvikleri, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri, ihracatın çeşitlendirilmesi gibi tedbirler olabilir.

Deprem sonrası yaraların sarılması ve kalıcı konut sorununun hızlıca çözülmesi için aşağıdaki çözümleri sunabilirim;
 1. Acil Barınma Çözümleri: Depremzedeler için acil barınma çözümleri sunulmalıdır. Örneğin, Japonya'da 2011 Tohoku depreminden sonra, acil barınma çözümleri olarak prefabrik evler kullanılmıştır.

 2. Deprem Güvenliği: Deprem sonrası, bölgede yaşayanların güvenliği için binaların depreme dayanıklılığı artırılmalıdır. Bu amaçla, mevcut binaların depreme dayanıklılığı artırılabilir veya yıkılan binaların yerine güvenli yeni binalar inşa edilebilir. Örneğin, Japonya'da 1995 Kobe depreminden sonra, binaların depreme dayanıklılığını artırmak için yeni yönetmelikler oluşturulmuştur.

 3. Finansal Destek: Depremzedelerin yeniden yerleşimi için finansal destek sağlanmalıdır. Bu amaçla, düşük faizli krediler veya devlet tarafından verilen finansal yardımlar gibi çeşitli finansal destekler sağlanabilir. Deprem sonrasında Türkiye'de, hasar gören binaların yeniden inşası için Kentsel Dönüşüm Projesi gibi devlet destekli programlar oluşturulmuştur.

 4. İşbirliği: Deprem sonrası yaraların iyileştirilmesinde yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşlar ve hükümetler arasında işbirliği yapılması önemlidir. Bu işbirliği sayesinde, depremzedelere acil yardım, barınma, sağlık hizmetleri, su, gıda gibi temel ihtiyaçların karşılanması için daha hızlı ve etkili bir şekilde hareket edilebilir. Örneğin, 2010 Haiti depreminden sonra, uluslararası toplum acil yardım için bir araya gelmiştir.

 5. İyi bir afet planı oluşturmak: Depremler gibi doğal afetler kaçınılmaz olduğundan, iyi bir afet planı oluşturmak önemlidir. Bu plan, acil müdahalelerin hızlı ve koordineli bir şekilde yapılmasını sağlar. Plan, afet sonrası dönemde ihtiyaç duyulacak kaynakları belirler ve insanların ihtiyaçlarına göre hareket etmeyi sağlar.

 6. İşbirliği yapmak: Afet sonrası dönemde, insanların çabaları ve işbirliği olmadan, yaraları iyileştirmek ve normal hayata dönmek zor olacaktır. İnsanlar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve işletmeler birlikte hareket ederek, afet sonrası dönemde insanların ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Örnekler:

Japonya, deprem riski yüksek bir ülke olduğundan, yıllar içinde iyi bir afet yönetimi sistemi geliştirmiştir. Bu sistemin bir parçası olarak, ülkede herkesin evinde bir afet çantası bulunması zorunludur. Ayrıca, Japonya'da deprem için yeterli miktarda malzeme ve ekipman stoklanır ve afet sonrası dönemde hızlı müdahale edilir.

Ayrıca, Haiti 2010 depremi sonrasında, evsiz insanların barınması için "ev yapımı" evler yapma çözümü üretildi. Bu evler, kısa bir sürede ve uygun maliyetle inşa edildi ve hızlıca birçok kişiye barınma imkanı sağlandı.

Türkiye'de deprem sonrası konut sorununun hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için birçok proje geliştirilmiştir. Örneğin, TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), depremzedelere uygun fiyatlı konutlar sağlamaktadır. Ayrıca, özel sektör deprem sonrası dönemde konut sağlama projeleri gerçekleştirmiştir. Ancak, bu projelerin daha etkili hale getirilmesi ve hızlandırılması için daha fazla yatırım ve koordinasyon gerekmektedir.


Türkiye'de gençlerin umudunu yeniden kazanmaları için çeşitli adımlar atılabilir, önerilerim:

 1. Eğitim kalitesinin artırılması: Gençlerin iş bulmaları ve geleceğe dair umutlarını tazelemeleri için kaliteli bir eğitim almaları önemlidir. Eğitim sistemimizin iyileştirilmesi ve mesleki eğitim programlarının çeşitlendirilmesi gençlerin becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

 2. İş olanaklarının artırılması: İşsizlik, gençlerin umudunu kıran önemli bir faktördür. İş olanaklarının artırılması için özellikle kooperatifleşmeye, küçük ve orta ölçekli işletmelere destek verilmesi, girişimcilik eğitimi ve teşvikleri gibi önlemler alınabilir.

 3. Gençlerin sosyal hayata katılımını artırma: Gençlerin toplumsal hayata katılımını artırmak onların özgüvenini artırabilir ve umutlarını tazeleyebilir. Gençlerin kültür-sanat, spor ve diğer sosyal faaliyetlere katılımlarını teşvik etmek için çeşitli programlar düzenlenebilir.

 4. İnternet erişiminin yaygınlaştırılması: Günümüzde gençler için internet erişimi hayatın bir parçası haline gelmiştir. İnternet erişiminin yaygınlaştırılması, özellikle kırsal kesimdeki gençlerin eğitim ve iş imkanlarına erişmelerini kolaylaştırabilir.

 5. Gençlerin siyasi katılımını artırma: Gençlerin siyasi karar süreçlerine katılımı, onların toplumsal hayata daha fazla dahil olmalarını sağlayabilir. Gençlerin siyasi farkındalık ve katılımını artırmak için eğitim ve kampanyalar düzenlenebilir.

 6. Gençlere mentorluk ve rol model desteği: Gençlerin yaşamlarında önemli rol modelleri ve mentörleri olması, onların geleceğe dair umutlarını tazeleyebilir. Bu nedenle, gençlere mentorluk ve rol model desteği sağlanabilir.

 7. Psikolojik destek: Gençlerin umudunu kaybetmelerinde psikolojik faktörler de etkili olabilir. Gençlere psikolojik destek sağlanması, onların umutlarını tazelemelerine yardımcı olabilir. Bu nedenle, gençlerin psikolojik sağlığına yönelik programlar düzenlenebilir.

Kadın cinayetleri, yüreğimi sızlatan derin bir acı

Türkiye'de son yıllarda erkeklerin sebep olduğu kadın cinayetleri artmaktadır. 2010 yılında 257 kadın cinayeti kaydedilirken, 2019 yılında bu sayı 474'e yükselmiştir. 2020 yılında 300'ün üzerinde kadın öldürülmüştür. 2021 yılının ilk 3 ayında 77 kadın cinayeti kaydedilmiştir. Bu sayılar sadece resmi kayıtlara yansıyan vakaları içermekte olup, gerçek sayıların daha yüksek olabileceği düşünülmektedir. Cinayetlerin birçoğu yakın ilişkide olduğu kişiler tarafından işlenmektedir ve kadınların yaşamlarına son verilmesinin arkasında genellikle kıskançlık, ayrılık, intikam, namus gibi sebepler yatmaktadır.

Dünyadan Kadın Cinayetlerine Karşı Alınan Önlemler, Toplumsal Farkındalık ve Hukuki Düzenlemeler İle Mücadele

El Salvador, kadın cinayetlerinin yüksek olduğu ülkeler arasında yer alır. Bu soruna çözüm olarak, 2012 yılında "kadına yönelik şiddet yasasını" kabul ettiler. Yasaya göre, kadına yönelik her türlü şiddet suç kapsamına alındı ve suçlulara verilecek cezalar daha da ağırlaştırıldı. Ayrıca, ülkede kurulan "kadına yönelik şiddetle mücadele birimi" aracılığıyla kadınların korunması ve desteklenmesi sağlanıyor.

İspanya da kadın cinayetleri konusunda ciddi bir sorun yaşamaktaydı. 2004 yılında kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun kabul edildi. Bu kanun kapsamında, şiddetin önlenmesi için kadınlar ve çocuklar için barınaklar, danışmanlık hizmetleri ve psikolojik destek gibi hizmetler sağlanıyor. Kanunun kabul edilmesinden bu yana, İspanya'da kadın cinayetleri yarı yarıya azalmıştır.

İzlanda, kadınların hakları konusunda dünya genelinde örnek bir ülke olarak görülür. Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için, İzlanda'da "şiddete maruz kalan kadınlar için kriz merkezleri" kuruldu. Kriz merkezleri, kadınların şiddet mağduru olduklarında barınabilecekleri, psikolojik destek alabilecekleri ve hukuki destek alabilecekleri güvenli mekanlar sağlar.

Norveç, kadın cinayetleri konusunda dünya genelinde en az sorun yaşanan ülkeler arasında yer alır. Bu başarı, Norveç'teki cinsiyet eşitliği politikalarının sonucudur. Norveç'te, kadınlara şiddet uygulayan erkeklerin hapis cezası alması için sıfır tolerans politikası uygulanıyor. Ayrıca, şiddete maruz kalan kadınlar için "kriz merkezleri" kuruldu. Bu örneklerde olduğu gibi, kadın cinayetlerinin önlenmesi için cinsiyet eşitliği politikaları, kanunlar, kriz merkezleri ve psikolojik destek gibi birçok farklı strateji kullanılabiliyor.

Kadın cinayetleri sorununu Türkiye'de çözmek için şu önerileri sunabilirim:

 1. Toplumda kadın haklarına yönelik farkındalık ve eğitim çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışmalarla birlikte, kadınların toplumda eşit haklara sahip olduğu konusunda farkındalık oluşturulabilir.

 2. Kadınların eğitim ve iş hayatına katılımı desteklenmelidir. Kadınların ekonomik bağımsızlığı ve güçlenmesi, şiddete maruz kalma risklerini azaltacaktır.

 3. Kadına yönelik şiddetin cezasız kalmaması sağlanmalıdır. Bu konuda yargı sistemi daha etkili hale getirilmeli, cezalar daha caydırıcı hale getirilmelidir.

 4. Kadınların fiziksel ve psikolojik şiddetle mücadele etmeleri için destek mekanizmaları kurulmalıdır. Bu mekanizmalar, kadınların güvenliği konusunda destek sağlayacak, hukuki yardım ve danışmanlık hizmetleri sunacak kuruluşları içerebilir.

 5. Medya, reklam ve diğer kültürel araçlar, kadınlara karşı şiddeti teşvik edebilen unsurların kullanımından kaçınmalıdır.

 6. Toplumun tüm kesimleri kadına yönelik şiddete karşı sorumlu tutulmalıdır. Kadın cinayetlerine sebep olan kültürel, toplumsal, ekonomik ve siyasi faktörlerin araştırılması ve çözüm yollarının geliştirilmesi gerekmektedir.

 7. Kadınların siyasi katılımı ve temsiliyeti arttırılmalıdır. Bu sayede, kadınların toplumda daha güçlü bir sesi olacak ve kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik politikaların oluşturulmasında aktif rol alacaklardır.

Çocukların Cinsel İstismarına Karşı: Atılması Gereken Adımlar

Çocuk istismarı yüreğimin derin sızısı... Hayattaki hiçbir sorun beni bu kadar yaralamadı... Maalesef bu konu dünya genelinde de ciddi bir sorundur. Ancak bazı ülkeler bu konuda önemli adımlar atmış ve başarılı sonuçlar elde etmiştir. Örnek olarak:

 1. İsveç: İsveç, cinsel suçlara verilen cezaları en sert olan ülkelerden biridir. Çocuk istismarı suçlularına verilen cezalar oldukça ağırdır ve suçluların yeniden topluma kazandırılması için tedavi programları uygulanmaktadır.

 2. Norveç: Norveç'te çocuklara yönelik istismar suçları, özellikle de cinsel istismar suçları, sıkı yasal düzenlemelerle önlenmektedir. Ayrıca, çocuklara yönelik istismarın erken teşhisi ve tedavisi için çeşitli programlar da uygulanmaktadır.

 3. İzlanda: İzlanda, çocuk istismarıyla mücadele için çeşitli yasal düzenlemeler yapmış ve eğitim ve farkındalık kampanyaları düzenlemiştir. Ayrıca, çocuk istismarının erken teşhisi ve tedavisi için çeşitli programlar da uygulanmaktadır.

 4. Güney Afrika: Güney Afrika'da çocuk istismarıyla mücadele için çeşitli kurumlar ve sivil toplum örgütleri çalışmaktadır. Bu örgütler, çocukların istismara uğramasını önlemek için farkındalık kampanyaları düzenlemekte ve çocukları korumak için yasal düzenlemeler yapmaktadır.

 5. Kanada: Kanada, çocuk istismarıyla mücadele için çeşitli yasal düzenlemeler yapmış ve çocukların istismara uğramasını önlemek için çeşitli programlar uygulamaktadır. Ayrıca, çocukların güvenliğini sağlamak için toplumsal bir sorumluluk bilinci oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Türkiye'de çocuk istismarıyla mücadele için aşağıdaki 5 adımı önerebilirim;

 1. Yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi: Çocuk istismarı suçlarının cezalarının sertleştirilmesi ve suçluların yeniden topluma kazandırılması için tedavi programlarının uygulanması gerekmektedir.

 2. Eğitim ve farkındalık kampanyaları: Toplumda çocuk istismarının ciddiyeti ve sonuçları hakkında farkındalık yaratacak kampanyalar ve eğitim programları düzenlenmelidir.

 3. Erken teşhis ve tedavi: Çocukların istismara uğraması durumunda erken teşhis ve tedavi imkanlarının geliştirilmesi hızlandırılmalıdır.

 4. Eğitim: Çocuklara cinsel istismar ve taciz konularında bilgilendirici eğitimler verilmeli ve bu konuda farkındalık oluşturulmalıdır. Ayrıca eğitimciler de bu konuda eğitim almış ve duyarlı bireylerden seçilmelidir. Eğitim programlarına çocuk cinsel istismarının ne olduğunu, çocukları korumak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve ihbar etmek için nasıl hareket edileceğini kapsayan dersler eklenmelidir. Bu dersler çocukların yanı sıra öğretmenler, ebeveynler ve diğer yetişkinler için de verilmelidir.

 5. Hukuki yaptırımların uygulanması: Tecavüz ve istismar gibi suçların cezasız kalmaması için hukuki yaptırımların uygulanması önemlidir. Adalet sistemimizin hızlandırılması, cezaların caydırıcı hale getirilmesi ve mağdurların haklarının korunması da önemlidir.


Sayın Genel başkanım, Değerli Bay Kemalimiz, biz gençler olarak size seçilmeniz için tam destek vermeye hazırız. Ülkemizin yaşadığı bütün zorluklarla mücadele etmek için, sizin eğitiminiz, bürokrasi tecrübeniz, 'incinsen de incitme' hoşgörüsüne sahip olmanız, açık fikirli oluşunuz, sabrınız ve dürüstlüğünüz gibi önemli özelliklerinizi kullanacağınıza inanıyoruz. Ayrıca, gençlerin politik sürece dahil edilmesini, fikirlerimizin ve görüşlerimizin önemsenmesini ve dikkate alınmasını talep ediyoruz. İnanıyorum ki 15 Mayıs sabahı, sizinle birlikte çalışarak, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla sorunları çözüme kavuşturmaya başlayacak ve ülkemize şifa olacağız.


Saygı ve Sevgilerimle,

Nilay ATEŞOĞULLARI

25/03/2023


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page